جملات کوتاه اما پر معنی

لطفا ادامه مطلب را کلیک کنید

ادامه مطلب   
نویسنده : محمود قاسمخانی ; ساعت ٦:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٧
تگ ها :


نمونه سوالات تستی علوم زیستی وبهداشت سال اول متوسطه

ادامه مطلب را کلیک کن تا مشاهده کنی

ادامه مطلب   
نویسنده : محمود قاسمخانی ; ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧


نمونه سوال زیست شناسی دوم تجربی

برای مشاهده ، ادامه مطلب را کلیک کن

ادامه مطلب   
نویسنده : محمود قاسمخانی ; ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧


نمونه سوال زیست شناسی دوم تجربی

ادامه مطلب را کلیک کنید

ادامه مطلب   
نویسنده : محمود قاسمخانی ; ساعت ٧:۱٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧


نمونه سوال زیست شناسی دوم تجربی

ادامه مطلب را کلیک کنید

ادامه مطلب   
نویسنده : محمود قاسمخانی ; ساعت ٧:٠٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧
تگ ها :


سوالات به همراه پاسخ زیست شناسی پیش دانشگاهی ( فتوسنتز و تنفس سلولی)

«فتوسنتز»

1)      محصولات مرحله نوری چیست؟ O2  ,  NADPH  ,  ATP

2)     محصولات مرحله تاریکی چیست؟ گلوکز

3)    در باکتری ها، نقش کلروپلاست را چه چیز ایفاء می کند؟ غشای سلولی تخصص یافته

4)     هریک از مراحل فتوسنتز در کدام قسمت کلروپلاست انجام می شود؟

مرحله 1 (نوری) در تیلاکوئیدها، مرحله 2 (نوری) در تیلاکوئیدها ولی محصول به استروما رها می شود، مرحله 3 (تاریکی) در استروما

5)    چرا گیاهان سبز دیده می شوند؟

6)    چون رنگ سبز نور مرئی را، جذب نکرده و به چشم باز تابش می کنند.

7)    استفاده از کلروفیل ها و کاروتنوئیدها بطور همزمان برای یک گیاه چه فایده ای دارد؟

کاروتنوئیدها سبز را هم جذب می کنند و کلاً میزان جذب نور بالا می رود.

8)    کدام طول موج تقریباً توسط رنگیزه ها جذب نمی شود؟زرد

9)     کلروفیل ها کدام نورها را بیشتر جذب می کنند؟ قرمز، آبی، بنفش

10)    کاروتنوئیدها کدام نورها را بیشتر جذب می کنند؟ آبی و سبز

11)   تفاوت های فتوسیستم I و II را بنویسید.

الف- طول موجی که حداکثر جذب را دارند، یا 680 نانومتر است یا 700 نانومتر.                               ب- نوع کلروفیل a ویژه آنها متفاوت است.

12)  چرا در کلروفیل a ویژه، الکترون، برانگیخته می شود؟

چون الکترون مدار آخر منیزیم وسط کلروفیل a ویژه، بر اثر تابش نور و انرژی آن برانگیخته     می شود و فتوسیستم ها را ترک می کند.

13) خلاء الکترونی فتوسیستم II و I به ترتیب چگونه جبران می شود؟

کمبود الکترونی PII توسط آب و PI توسط PII جبران می شود.

14) دهنده اولیه و گیرنده نهایی الکترون در زنجیره انتقال الکترون در کلروپلاست چه                        می باشند؟ دهنده= آب                    گیرنده= NADP+

15) پمپ پروتون زنجیره انتقال الکترون در کلروپلاست کدامست و انرژی خود را چگونه تأمین می کند؟ پروتئین وسطی، از نشت انرژی الکترون های در حال حرکت در زنجیر انتقال الکترون.

16) دلایل افزایش پروتون در تیلاکوئید چیست؟ الف- شکسته شدن H2O   ب- عملکرد پمپ پروتون

17) پروتئین کانالی که خاصیت آنزیمی هم دارد، انرژی لازم برای ساخت ATP را از کجا تأمین می کند؟  از شیب غلظت پروتون ها و نیروی حاصل از ازدحام آنها

18) محصول زنجیره اول و زنجیره دوم انتقال الکترون در کلروپلاست به ترتیب چه می باشد؟

زنجیره اول ATP، زنجیر دوم NADPH

19)  موجودات فتوسنتز کننده به چند روش، دی اکسید کربن را تثبیت می کنند؟

الف- چرخه کالوین، ب- مکانیسم گیاهان C4 ج- مکانیسم گیاهان CAM

20)  به ازای هر گلوکز چندبار چرخه کالوین انجام می شود؟

6 بار ولی هر سه بار آن یک قند 3 کربنه می دهد.

21)  با ازاء هر قند 3 کربنه چندبار چرخه کالوین انجام می شود؟ 3 بار

22)هرچرخه کالوین به ازاء چند CO2 انجام می شود؟ یک CO2

23)  اولین قندی که در فتوسنتز ساخته می شود چیست؟ قند 3 کربنه

24)   مهمترین مرحله چرخه کالوین چیست؟ مرحله تبدیل اسید 3 کربنه به قند 3 کربنه (احیاء)

25)                        محصول چرخه کالوین چیست؟ قند 3 کربنه PGAL

26)  نقطه شروع و پایان چرخه کالوین چیست؟ ریبولوزاو 5 بیس فسفات (ترکیب قندی 5 کربنه)

27)  به ازای هر قند 3 کربنه در چرخه کالوین چند ATP و چند NADPH مصرف می شود؟

9 و 6

28)   به ازای هر قند 6 کربنه (گلوکز) در چرخه کالوین چند ATP و چند NADPH مصرف                 می شود؟

18 و 12                   2×9  و  2×6 

29)   به ازای هر CO2 چند ATP در چرخه کالوین مصرف می شود؟ 3 تا

30) به ازای هر CO2 چند NADPH در چرخه کالوین مصرف می شود؟ 2 تا

31) کارآیی فتوسنتزی گیاهان C3 را با C4 و CAM مقایسه کنید.C4>C3>CAM

 

«تنفس سلولی»

1)      سوختن 1 گرم چربی را با قند و پروتئین و اسیدهای نوکلئیک مقایسه کنید.

از نظر مقدار انرژی: 1 گرم اسید هسته ای= 1 گرم پروتئین= 1 گرم قند < 1 گرم چربی

از نظر اولویت سوختن: پروتئین و اسیدهای نوکلئیک < چربی < قند

2)     محصولات گیلکولیز را بنویسید. 2 تا پیرووات، 2 تا ATP، 2 تا NADH و 2H+

3)    در کدام گام از گلیکولیز ATP مصرف و در کدام تولید می شود؟

گام اول مصرف، گام چهارم تولید

4)     در کدام گام گلیکولیز اکسیداسیون صورت می گیرد و حاصل آن چیست؟

گام سوم، NADH تولید می شود

5)    محصولات گلیکولیز از نظر ATP بطور کلی چیست؟

2 تا مستقیم، 6 تا غیرمستقیم [2NADH , H+ × 3=6ATP]

6)    به ازای هر گلوکز چندبار چرخه کربس انجام می شود؟ 2 بار

7)    نقطه شروع و پایان چرخه کربس چیست؟

ترکیب 4 کربنه {اگزالواستات    =      یون اسید اگزالواستیک}

8)    نام دیگر چرخه کربس چیست؟ چرخه اسید سیتریک = چرخه اسیدهای تری کربوکسیلیک

9)     در کدام گام های چرخه کربس +H و NADH تولید می شود؟ گام 2، 3، 5

10)     در کدام گام های چرخه کربس FADH2 تولید می شود؟ گام 4

11)    در کدام گام های چرخه کربس ATP تولید می شود؟ گام 3

12)  پرکارترین و پرمحصول ترین گام چرخه کربس چیست؟گام 3

13) در کدام گام چرخه کربس CO2 آزاد می شود؟ گام 2 و 3

14)  در کدام مراحل از تفس سلولی ATP مستقیم ایجاد می شود و چند تا؟

2 تا در گیلکولیز و 2 تا در چرخه کربس مستقیم تولید می شود.

15) به ازای هر پیرووات، در چرخه کربس چند CO2، چند ATP، چند H+ و NADH و چندFADH2 تولید می شود؟ 2 تا CO2 ، 1 ATP ، 3 تا NADH , H+ ، 1 FADH2

16)  به ازای هر گلوکز، در چرخه کربس چند CO2، چند ATP، چند H+ و NADH و چند FADH2 تولید می شود؟

4 تا CO2، 2 تا ATP ، 6 تا NADH, H+ ، 2 تا FADH2 ( همه چیز ضربدر 2 می شود)

17) به ازای هر پیرووات، چند CO2، چند ATP، چند NADH و چند FADH2 تولید می شود؟

3 تا CO2 ، 1 ATP ، 4 تا NADH , H+ ، 1 عدد FADH2

18)  به ازای هر گلوکز، چند CO2، چند ATP، چند NADH و چند FADH2 تولید می شود؟

6 تا CO2 ، 4 تا ATP ، 10 تا NADH , H+ ، 2 تا FADH2

19)  دهنده الکترون و گیرنده نهایی در زنجیره انتقال الکترون در میتوکندری (زنجیره تنفسی) چیست؟ دهنده اولیه NADH , H+ یا FADH2 است و گیرنده نهایی O2

20)   چرا NADH  ,  H+ معادل 3 تا ATP و FADH2 معادل 2 تا ATP است؟

زیرا NADH پس از ورود، 3 تا پمپ پروتون پیش رو دارد، اما FADH2 2 تا پمپ پروتون را رد می کند.

21)   به ازای یک مولکول گلوکز در فرایند تنفس سلولی، چند پیرووات و چند اسیدسیتریک تولید می شود؟ 2 و 2

22)    محصول تخمیر از نظر ATP چقدر است؟ چرا؟ 2 تا

23)  شخصی ادعا می کند، محصول انرژی گیلکولیز 8 عدد است، آیا با نظر او موافق هستید یا خیر؟ خیر، زیرا 6 عدد آن غیرمستقیم است که در زنجیره تنفسی تولید خواهد شد.

 

24) سلول های تخمیر کننده را نام ببرید. برخی باکتری ها، برخی قارچ ها، سلول های ماهیچه ای

25)  از یک مولکول استیل در چرخه کربس و در زنجیره انتقال الکترون چند ATP تولید                     می شود؟ 1 و 11

26)  از یک مولکول پیرووات در چرخه کربس و در زنجیره انتقال الکترون چند ATP تولید                  می شود؟ 1 و 14

27)   بطور کلی، به ازای هر گلوکز، چند ATP از NADH تولید می شود؟ ATP30=3×10

28)   بطور کلی، به ازای هر گلوکز، چند ATP از FADH2 تولید می شود؟ 4=2×2

29) بطور کلی، به ازای هر گلوکز، چند ATP غیر مستقیم بدست می آید؟ ATP34=4+30

30)  در سلولی در یک لحظه، تنفس سلولی در حال انجام است، ولی زنجیره تنفسی انجام             نمی شود. حال محصول ATP آن چقدر است؟

4 تا (2 تا حاصل گلیکولیز، 2 حاصل مستقیم از چرخه کربس)

  
نویسنده : محمود قاسمخانی ; ساعت ۱۱:۱٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧


نمونه سوال علوم زیستی و بهداشت سال اول متوسطه

1-چرا محققان کار خود را از صفر شروع نمی کنند؟

2-واحد های سازنده پادتن ها و ماده ژنتیکی را نام ببرید؟

3-دو مورد از نقشهای کلسیم در بدن انسان را بنویسید؟

4-هریک از موارد زیر باعث چه تغییری در بدن انسان می شوند؟

الف-کمبود ویتامین A             ب-مصرف بیش از حد ویتامین D

5-اگر خون فردی با هر دو سرم ضد A وضد B لخته شود گروه خونی وی چیست  چرا؟

6-الف DNA  مواد مورد نیاز برای همانند سازی خود را چگونه فراهم می کند؟

ب-چرا لازم است مولکول DNAپس از همانند سازی ثابت بماند؟

ج-چرا برای تشخیص مجرمان از اثر انگشت انها استفاده می کنند؟

7-انتی بیوتیک ها توسط چه جانورانی ساخته می شوند وچه عملی انجام می دهند؟

8-زیستکاه را تعریف کرده و از محیط اطراف محل زندگی خود دو مثال برای ان بزنید؟

9-پروتئین بدن جانداران پس از دفع یا مرگ طی چه مراحلی به نیترات معدنی تبدیل می شوند؟

10-از عوامل مو.ثر در پوسیدگی چهار مورد را نام ببرید؟

11-الف- منبع طبیعی چیست

ب-وارد کردن پلاستیک و مواد شیمیایی نضیر حشره کشها به طبیعت چه ضرری دارد؟

12-عوامل اصلی موثر در تعداد افراد جمعیت کدامند ؟ برای تنظیم جمعیت انسانی  کنترل کدام راحت تر است؟

13-هرم ماده و تعداد را باهم مقایسه کنید؟

14-نمودار رشد باکتری را در در شرایط مساعد با مواد غذایی محدود رسم نموده وتوضیح دهید؟

15-چرا عمل  پادتن ها اختصاصی می باشد واز چه سلولهای ترشح می شوند؟

16-رشد قد شما تحت تاثیر چه هورمونی است واین عمل چگونه صورت می گیرد؟

17-دو اختلاف بین سلولهای جنسی نر و ماده را در انسان شرح دهید؟

18-دو تفاوت بین چربی های گیاهی وجانوری را بنویسید؟

19-برش عرضی یک برگ را کشیده و نام کذاری کنید؟

20-هر یک از اندامکهای زیر مربوط به چه سلولی است (گیاهی یا جانوری ) وچه عملی انجام می دهد؟

الف-میتوکندری      ب- کلروپلاست

21-اصطلاحات زیر را تغریف کنید؟

بوم شناسی           توالی      اینتر فرون         ساپروفیت

 

 

5/0

5/0

5/0

5/0

 

1

1

 

 

1

1

1

1

1

 

1

 

1

1

1

1

1

1

1

 

1

 

2

 

 

 

 

  
نویسنده : محمود قاسمخانی ; ساعت ۱٠:٤٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧
تگ ها :


نمونه سوال زیست شناسی پیش دانشگاهی فصل 5

فصل پنج پیش دانشگاهی

 

سوالات ص-غ

 

1- انتخاب طبیعی تنها روی آن دسته از تفاوت های ژنتیکی اثر می کند که به شکل فنوتیپ بروز کرده باشند

2- انتخاب طبیعی روی فرد اثر می کند نه روی کل جمعیت.

3- شایستگی یک ژنوتیپ بیان گر پتانسیل تولید مثلی افراد است.

4- کاهش فراوانی یک آلل یا حذف آن از یک جمعیت در زمانی کوتاه و به علل محیطی رانش ژنی نام دارد.

5- در یک سلول گیاهی تتراپلوئید 28n= 4 تعداد 7 گروه ژن پیوسته وجود دارد.

6- جهش عامل اصلی تغییر فراوانی آلل هاست.

7- تکامل در جمعیت اتفاق می افتد نه در فرد

8- حذف فنوتیپ های استانه ای، نتیجه انتخاب طبیعی از نوع پایدار کننده است.

9- گندم نان 42 کروموزومی دارای شش مجموعه کروموزومی غیر همولوگ می باشد.

10- انتخاب طبیعی روی تفاوت های فردی ناشی از بیماری، حوادث، شرایط محیطی و غیره نیز اثر می کند.

11- رانش ژن هم در جمعیت های کوچک رخ می دهد هم بزرگ.

12- خود لقاحی در گل میمونی به مرور زمان باعث کاهش گل صورتی می شود.

13- جهت تکامل جانداران را وقوع جهش های مشخص تعیین می کند.

 14- شارش دو طرفه مانع از گونه زایی می شود.

15- درون آمیزی فراوانی نسبی آلل ها را تغییر نمی دهد.

 

سوالات تکمیل کردنی:

1- از مهمترین عوامل جدایی گونه های جانوری که از نظر ظاهر به هم شبیه اند جدایی ……… می باشد.

ادامه مطلب   
نویسنده : محمود قاسمخانی ; ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧


نمونه سوال زیست شناسی دوم تجربی 23

آ زمون چهار گزینه ای فصل سوم

1- کدام یک بین تریکودینا و سلول های سازنده ی بدن انسان مشابه نیست؟

1) وجود هسته          2) مژه          3) غشای پلاسمایی      4) دهان سلولی

2- کدام یک در سلول سرخس عمل گوارش سلولی را انجام می دهد؟

1) لیزوزوم            2) واکوئل مرکزی         3)   کلروپلاست          4) سانتریول

3- به ترتیب در سلول کلرانشیم و آنابنا (نوعی باکتری ) محل ریبوزوم ها کجاست؟

1) استروما- ماتریکس    2) ماتریکس- سیتوپلاسم    3) سیتوپلاسم- استروما    4) ماتریکس- استروما

4- کدام یک مثالی از اگزوسیتوز است؟

1) بیگانه خواری         2) ترشح آنزیم         3) جذب مایعات از محیط          4) مبادله مواد جامد بامحیط

5- کدام اندامک در سلول های بشره پوست آدمی وجود دارد اما در سلول های بشره برگ گیاهان گلدار یافت نمی شود؟

1) سانتریول           2) غشای پلاسمایی        3) میتوکندری         4) ریبوزوم

6- غشای سیتو پلاسمی به کدام  لایه دیواره اسکلتی سلول گیاهی نزدیک تر است:

1)تیغه میانی          2)دیواره نخستین          3)دیواره دومین    4)لان

ادامه مطلب   
نویسنده : محمود قاسمخانی ; ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧


نمونه سوال زیست شناسی دوم تجربی 22

1-     با یک نمودار تغیرات ماهیچه های مخطط در انسان را پس از تولد به درستی نشان دهید و توضیح دهید چرا نمودار به این شکل در آمده است؟

2-     دانش آموزی ادعا می کند ماهیچه جدار آئورت دیرتر از ماهیچه زبان به حداکثر انقباض خود می رسد آیا این ادعا درست است یا خیر دلیل خود را توضیح دهید .

3-     نمودار زیر الگوی انقباض سه نوع ماهیچه را نشان می دهد با توجه به نمودار کدام منحنی ها به ترتیب از راست به چپ مربوط به  ماهیچه های قلبی و ماهیچه های اسکلتی و ماهیچه های صاف است .

 

 

 

 

 

 

 

4-     به نظر شما چرا ماهیچه های سفید در مقایسه با ماهیچه های قرمز دیر تر خسته می شود ؟

5-     قسمت اعظم متابولیسم یک گیاه توسط کدام یک از بافت های گیاهی صورت می گیرد توضیح دهید .

6-     پیدایش کدام یک از بافت های گیاهی در سازش گیاهان برای ورود از محیط  آب به خشکی اهمیت بیشتری داشته است ؟

7-     بعضی می پندارند که بخش خوراکی سیب زمینی ریشه است ولی دانش آموزی می گوید از نظر علمی این بخش ساقه است زیرا پوسته آن در برابر روشنایی سبز رنگ می شود . آیا این ادعا درست است یا خیر ترضیح دهید ؟

8-     چرا در سلول های آوند آبکشی عمل فتوسنتز صورت نمی گیرد ولی در سلول های پارانشیم این عمل صورت میگیرد؟

9-     چگونه می توان تعداد تاژک های موجود در یک کلنی ولوکس را مشخص کرد. (با ارائه یک فرمول ساده)

10- سلول های کدام نوع بافت پیوندی زواید متعددی از غشاء سلول به سمت خارج سلول گسترش پیدا کرده است ؟

 

  
نویسنده : محمود قاسمخانی ; ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧


نمونه سوالات زیست شناسی دوم تجربی 21

                                                        فصل اول

۱- کدام یک پلی مر نیست؟    

 الف) لیپیدها                           ب) پروتئینها    

   ج) کربوهیدراتها                       د) اسیدهای نوکلئیک

۲- استفاده از شوینده های دارای پروتئاز برای شستن کدام لباسها مناسب است ؟

الف) لباسهای ابریشمی        ب) لباسهای کتانی       ج) لباسهای پشمی       د) لباسهای چرمی

۳- آنزیم A در دمای C30 درجه و 6 = PH  سرعت مناسبی دارد . برای افزایش سرعت آنزیم بهترین راه کدام است ؟

الف ) افزایش دما و PH     ب) کاهش PH و افزایش دما     ج) دمای C  30 و 4 PH=    د) دمای   C  32   و 6= PH

۴- مونومرهای سازنده مالتوز برای ساخت کدام یک می توان استفاده کرد ؟

الف) موم       ب) نشاسته          ج) ATP               د)لیپید

ادامه مطلب   
نویسنده : محمود قاسمخانی ; ساعت ٩:٥۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧


مارکرهای سلول بنیادی

مارکرهای سلول بنیادی

پژوهشگران چگونه از مارکرها برای تشخیص سلول های بنیادی استفاده می کنند؟

در سال های اخیر، دانشمندان انواع زیادی از سلول های بنیادی که از توانایی های منحصر به فردی برای خود باززایی، رشد نامحدود و تمایز یافتن یا نمو یافتن به انواع چندی از سلول ها و بافت ها برخوردار هستند را کشف کرده اند. در حال حاضر، پژوهشگران می دانند که انواع بسیار متفاوتی از سلول های بنیادی وجود دارد، اما از همه آنها در بدن انسان به تعداد خیلی کمی یافت می شود، در برخی موارد فقط یک سلول بنیادی در بین هریکصد هزار سلول موجود در جریان خون. موقعیکه دانشمندان این سلول ها را در زیر میکروسکوپ بررسی می کنند، آنها دقیقا شبیه به سایر سلول هایی که در آن بافت وجود دارند به نظر می رسند. پس دانشمندان چگونه، این نوع بسیار کمیاب سلول ها ( سلول های بنیادی ) که در بین انواع بسیار متفاوتی از سلول ها و بافت ها ی بدن یافت می شوند را شناسایی می کنند ، فرآیندی که شباهت بسیاری با پیدا کردن یک سوزن در یک انبار پر از کاه دارد ؟ با در نظر گرفتن مارکرهای سلول بنیادی، جواب این سوال نسبتا آسان است . مطالب این مقاله ، فن آوری مارکر سلول بنیادی  و چگونگی استفاده از آن را در آزمایشگاه های تحقیقاتی توضیح می دهد و  به برخی از مارکرهای  سلول بنیادی که عموما مورد استفاده قرار می گیرد نیزاشاراتی خواهد شد .

  
نویسنده : محمود قاسمخانی ; ساعت ۱۱:٥٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٧


آللوپاتی و مواد آللوشیمیایی

آللوپاتی و مواد آللوشیمیایی

 آللوپاتی

 اصطلاح آللوپاتی، یک واژه یونانی است که توسط دانشمندی به نام مولیش (Molish,1937 ) ابداع شد و از جهت ریشه یابی ، از ترکیب دو لغت ریشه ای «allelon» به معنی «دیگری» و«pathos »که به معنی «آسیب و ضرر» میباشد، تشکیل شده است . به این ترتیب ترجمه لغوی و لفظ به لفظ آللوپاتی عبارت است از : «آسیب و زیان یکی علیه دیگری». تعریف مولیش از آللوپاتی ؛ به دو گروه از واکنشهای بیوشیمیایی مفید و مضر در بین همه رده های گیاهی و میکروارگانیسمها اشاره داشت. رایس(Rice,1984) آللوپاتی را ، هر نوع تاثیر مفید یا مضر، مستقیم یا غیر مستقیم یک گیاه (بعلاوه میکروارگانیسمها) بر روی گیاه دیگر، از طریق تولید ترکیبات شیمیایی و آزاد کردن آنها به محیط اطراف تعریف میکند. آللوپاتی علم نسبتا جوانی است و به شاخه ای از دانش بشر اطلاق میشود که در ارتباط با تولید مولکولهای زیستی و متابولیتهای ثانویه( بطور مشخص تحت عنوان مواد آللوشیمیایی نام می برند) توسط یک گیاه یا میکروارگانیسم، واکنشهای شیمیایی گسترده و تاثیر مواد آللوشیمیایی بر روی فرآیندهای فیزیولوژیکی و نیز در سطح مولکولی به چگونگی تاثیر مواد آللوشیمیایی در جایگاههای ویژه عمل ، به مطالعه و تحقیق می پردازد.

ادامه مطلب   
نویسنده : محمود قاسمخانی ; ساعت ۱۱:٤۳ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٧
تگ ها :


ایـدز AIDS

 

ایـدز AIDS

آتش زیر خاکستر

 

مقدمه

در بدن انسان حدود یکصد تریلیون عدد سلول وجود دارد. از همکاری و هماهنگی این سلولها انواع مختلف بافتها، اندامها و دستگاههای تشکیل دهنده بدن به وجود آمده است. هرکدام از این بافتها و اندامها و دستگاهای تشکیل دهنده بدن انجام وظیفه ویا وظایف خاصی را بر عهده دارند.یکی از مهمترین دستگاههای بدن انسان را دستگاه ایمنی تشکیل میدهد.وظایف دستگاه ایمنی عبارت است از:

1- شناسایی سلولهای خودی از سایر سلولهای بیگانه  2- تشخیص میکروبها و عوامل بیگانه و مبارزه با آنها  

3- هضم و گوارش سلولها و اجزاء سلولی پیر و مجروح و کشته شده.

ادامه مطلب   
نویسنده : محمود قاسمخانی ; ساعت ۱۱:۳۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٧


گیاه چریش و خواص شگفت انگیز فرآورده های آن

 

رده بندی و ریخت شناسی گیاه

این گیاه که به شکل درختی و همیشه سبز است، به رده دولپه ایها، زیر رده جداگلبرگ ها، راسته Terebintales و خانواده Meliaceae تعلق دارد. ارتفاع آن بر حسب شرایط آب و هوایی مختلف، از 5 تا 30 متر متغیر است. دارای تاج تقریبا باز و شاخه های نسبتا ایستاده و کم و بیش موجدار می باشد. برگ های آن مرکب شانه ای، بزرگ ( 30- 15 سانتی متر)، با 8-6 زوج برگچه تخم مرغی، به شدت مورب ، با نوک تیز و دراز و دندانه های نا منظم در حاشیه آن می باشد. گلهای آن کوچک، به رنگ کرم متمایل به صورتی، با عطر تند، مجتمع در پانیکول های بزرگ، با دمگل های بلند، گلبرگ ها گسترده، 5-4 بار طویل تر از کاسه گل، لوله پرچم ها کمی کوتاهتر از گلبرگ ها که در اردیبهشت ماه شکوفا می شوند. میوه های آن تخم مرغی شکل (3-2 سانتی متر) و شفت مانند است. میوه ها در موقع خام بودن به رنگ سبز بوده و در اثر فشردن یک ماده شیری رنگ از آن خارج می شود. رنگ میوه ها به هنگام رسیدن، زرد می شود.

ادامه مطلب   
نویسنده : محمود قاسمخانی ; ساعت ۱۱:۱٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٩ فروردین ۱۳۸٧