نمونه سوال زیست شناسی دوم تجربی 23

آ زمون چهار گزینه ای فصل سوم

1- کدام یک بین تریکودینا و سلول های سازنده ی بدن انسان مشابه نیست؟

1) وجود هسته          2) مژه          3) غشای پلاسمایی      4) دهان سلولی

2- کدام یک در سلول سرخس عمل گوارش سلولی را انجام می دهد؟

1) لیزوزوم            2) واکوئل مرکزی         3)   کلروپلاست          4) سانتریول

3- به ترتیب در سلول کلرانشیم و آنابنا (نوعی باکتری ) محل ریبوزوم ها کجاست؟

1) استروما- ماتریکس    2) ماتریکس- سیتوپلاسم    3) سیتوپلاسم- استروما    4) ماتریکس- استروما

4- کدام یک مثالی از اگزوسیتوز است؟

1) بیگانه خواری         2) ترشح آنزیم         3) جذب مایعات از محیط          4) مبادله مواد جامد بامحیط

5- کدام اندامک در سلول های بشره پوست آدمی وجود دارد اما در سلول های بشره برگ گیاهان گلدار یافت نمی شود؟

1) سانتریول           2) غشای پلاسمایی        3) میتوکندری         4) ریبوزوم

6- غشای سیتو پلاسمی به کدام  لایه دیواره اسکلتی سلول گیاهی نزدیک تر است:

1)تیغه میانی          2)دیواره نخستین          3)دیواره دومین    4)لان


- کدام یک از اندامک های زیر در فعالیت های تنفس دخالت دارد؟

1) شبکه آندوپلاسمی       2) میتوکندری     3) دستگاه گلژی         4) لیزوزوم

8- کدام اجزای زیر در سلول جانوری بیشتر وجود دارد :

1) لیزوزوم      2) میتوکندری                3) ریبوزوم               4) پر اکسی زوم

9- گوارش درون سلولی در سلول گیاهی و جانوری معمولا"در کدام اندامک ها صورت می گیرد :

1) لیزوزوم-لیزوزوم      2)لیزوزوم پر اکسی زوم  3)واکویل پراکسی زوم              4) واکویل لیزوزوم

10- کدام یک از اندامک های زیر در عمل ذخیره مواد نقش ندارد؟

1) دستگاه گلژی                   2) لیزوزوم                  3) پلاست ها              4) واکوئل ها

11- به طور معمول خروج آنزیم ها از سلول های غدد گوارشی بر مبنای کدام است؟

1) اگزوسیتوز و مصرف انرژی       2) اگزوسیتوز بی مصرف انرژی         3) انتشار تسهیل شده          4) انتشار ساده

12- فشار اسمزی با کدام عبارت بهتر بیان می شود؟

1) تمایل به جذب آب          2) هرگونه محلول آب دار       3) محلول غلیظ            4) محیط داخل سلول     

13- نمک از قدیم به عنوان ماده ضد عفونی کننده به کار می رفته است زیرا این ماده در سلول باکتری ها:

1) حالت پلاسمولیز پدید می آورد.   2) ایجاد مسمومیت می کند.  3) دستگاه آنزیمی را مختل می کند . 4) مانع فرآیندهای رشد می شود.

14- منشاً احتمالی ریبوزوم ها کدام است؟   1) هسته        2) کروموزوم     3) هستک     4) میتوکندری

15- کدام صحیح است؟        1) اسمز برای مایعات و انتشار برای گازهاست.        2) اسمز حالت خاصی از انتشار است.

  3) در اسمز بر خلاف انتشار پرده وجود ندارد .             4) در اسمز مواد از جای بیشتر به محل کمتر می روند.

16- وظیفه تنظیم مقدار آب در سلول بر عهده کدام اندامک است؟

1) لیزوزوم                  2) واکوئل              3) شبکه آندوپلاسمی               4) غشای پلاسمایی

17- علت نرم شدن گوشت قبل از فساد در شرایط معمولی چیست؟

1) ازبین رفتن دیواره سلولی      2) پاره شدن غشای لیزوزوم ها   3)پاره شدن غشای واکوئلی      4) فعالیت میکروب ها

18- گرم ترین اندام داخلی کبد است. پس در سلول های کبدی……… باید فراوان باشند.

1) ریبوزوم ها          2) دستگاه گلژی           3) میتوکندری ها            4) لیزوزوم ها

19- ساخته شدن ATP از ADP در داخل کدام یک صورت می گیرد؟

1) شبکه آندوپلاسمی               2) ریبوزوم                 3) میتوکندری           4) دستگاه گلژی

20- کدام یک در سلول های مختلف فرق می کند؟

1) میتوکندری                   2) ریبوزوم                   3) DNA                   4) گلژی

21-در مسیر سنتز کلسترول کدام نقش کم تری دارد :

1-غشای سلول      2)شبکه اندو پلاسمی زبر      3)شبکه اندو پلاسمی صاف       4)ریبوزوم

22-در کدام یک سانتریول دیده نمی شود:

1)سرخس     2)مگس        3) خزه      4)لوبیا

1- کدام یک عمل نوروگلیا نیست؟

1) تغذیه                   2) عایق سازی                    3) حفاظت                  4) پاسخ به محرک

2- در کدام یک بافت پوششی از نوع استوانه ای یک لایه ای و در کدامیک سنگفرشی چند لایه ای است؟

1) مری مویرگ      2) روده مری     3) نفرون پوست    4) اتاقک هوایی شش ها نای

3- کدام سلول زیر فاقد واکوئل است؟

1)پارانشیم                   2)اسکلرئید                 3)کلرانشیم             4)هیچکدام

4- کدام یک در موردسلول ماهیچه قلبی صحیح نیست؟

1)چند هسته ای است       2)مخطط است        3)تک هسته ای است       4)موارد 1و2

5-کدام بافت ها ی گیاهی نقش مشابه بافت های غضروفی واسخوانی در جانوران دارند؟

1)تراکئیدها وکلرانشیم        2)کلرانشیم واسکلرئیدها        3)فیبرها وتراکئیدها        4)کلانشیم وفیبرها

6- اسکلرئید وفیبر به ترتیب جزء کدام سلول ها هستند؟

1)کلانشیم ،اسکلرانشیم        2)اسکلرانشیم ،پارانشیم        3)اسکلرانشیم ،اسکلرانشیم        4)اسکلرانشیم ،کلانشیم

7- کم بودن ضخامت منطقه پوست وقرار گرفتن دسته آوندهای چوب-آبکش روی چند دایره ی متحد المرکز ویژگی کدام گیاه است؟

1)لوبیا             2)ذرت            3)کاج                   4)نخود

8-بافت های جانوری به این علت از بافت های گیاهی نرم ترند که:

1)سیتوپلاسم رقیق تری دارند.   2)تعداد سلول های کمتری دارند.   3)سلول هایشان کوچکتر است.   4)سلول هایشان دیواره اسکلتی ندارد. 

9- گوناگون ترین سلول ها را در کجا می تون یافت؟

1)خون             2)ماهیچه              3)پوشش دهان                 4)دیواره ی معده

10-انقیاض در کدام یک سریع تر صورت می گیرد؟

1)دیواره ی مری                2)دیواره ی معده                 3)دیواره ی رگ           4)دیافراگم

11-بافت غده ای در واقع نوعی بافت ……… است؟

1)پوششی             2)پیوندی               3)مخاطی            4)مستقل

12-دفع مواد به صورت وزیکول چه نام دارد و در سلول های کدام بافت دیده می شود؟

1)فاگوسیتوز- سلول های ترشحی    2)آندوسیتوز- بافت چربی  3)اگزوسیتوز- بافت ترشحی   4)آندوسیتوز- بافت پیوندی

13- واکوئل ها در کدام یک از سلول های زیر تمایز یافته است؟

1)نورون             2)سلول کبدی              3)سلول بافت پارانشیم          4)سلول بافت چوب پنبه

14-در کدام گروه از بافت های زیر قرابت ساختمانی وجود دارد؟

1)پوششی- غده ای- پیوندی     2)پیوندی- غضروفی- استخوانی    3)پارانشیم- تراکئیدها- آوندها    4 )فیبر چوبی- فیبر سلولزی-تراکئیدها

15-آوندهای چوبی اصولاًبه کجا ختم می شوند؟

1)ساقه               2)برگ             3)گل               4)میوه

16-سلول های کلانشیمی از چه نظر با سلول های پارانشیمی شباهت دارند؟

1)قطر دیواره           2)زنده بودن          3)شکل ظاهری          4)محل پیدایش

17-مطمئن ترین راه تشخیص مقطع میکروسکوپی ساقه از ریشه کدام است؟

1)وضع استوار آوند ها        2)وجود تارهای کشنده            3)قطر استوانه مرکزی               4)وجود سبزینه

 

 

  
نویسنده : محمود قاسمخانی ; ساعت ۱٠:٠٥ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ خرداد ۱۳۸٧