نمونه سوال زیست شناسی دوم تجربی

ادامه مطلب را کلیک کنید


سوالات زیست دوم تجربی  شهریور ماه

طراح سوالات : محمود قاسمخانی

1- مناسبترین گزینه را از بین گزینه های ستون سمت چپ انتخاب کرده و در داخل پرانتز بنویسید. (2)

الف) توسط این واکنشها، پلی مرها به مونومرها تجزیه میشوند.(0000 )                             A) سنتز آبدهی

ب) یک مولکول دی ساکارید است.(0000 )                                                                                 B) پنتوز

ج )گلوکز+ 0000           ساکارز + آب.(0000 )                                                                                 C) آمیلاز

د) پراکسید هیدروژن را به آب و اکسیژن تجزیه میکند.( 0000 )                                          D) فروکتوز

ه) در ساختمان مولکول ATP شرکت می کند.(0000)                                                             E) سلولز

و) نشاسته را به قند های شیرین تبدیل می کند.(0000)                                                           F) لاکتوز

ز) جزء واکنشهای انرژی خواه می باشد.( 0000 )                                                                       G) هیدرولیز

ح) نقش ساختاری در سلولهای گیاهی دارد.(0000 )                                                                 H) کاتالاز

2-  از اجزاء سلولی (دیواره سلولی، میتوکندری ،کلروپلاست، ریبوزوم و سانتریول):( 1)

الف) کدامیک هم در پروکاریوتها و هم در همه یوکاریوتها وجود دارد.                   (0000000000000 )

ب)کدامیک فقط در سلولهای گیاهی وجود دارد.                                                        (0000000000000 )

ج) کدام اندامک هم در سلولهای گیاهی و هم در سلولهای جانوری وجود دارد.    (0000000000000)

د) کدامیک فقط در سلولهای گیاهان ابتدائی و جانوری وجود دارد.                         (0000000000000 )

3- در ساختار غشاء سلولی: (75/.)

الف) بیشترین تعداد مولکولهای غشاء کدام است؟

ب) نقش مولکولهای پذیرنده را بنویسید.

ج) یونها توسط کدامیک از انواع پروتئینهای غشاء به سلول وارد می شوند؟

4- اگر یک سلول گیاهی تورژسانس یافته را در شیره سلولی همان سلول (که قبل از تورژسانس استخراج شده است) قرار دهیم، برای آن سلول چه اتفاقی می افتد؟ (25/.)

5- دو مورد از تفاوتهای بین انتشار تسهیل شده و انتقال فعال را (که از انواع روشهای ترابری مواد از غشاء هستند) بنویسید. (1)

6- نقش و جنس غشاءپایه را بنویسید. (75/.)

7- خون جزء کدامیک از بافتهای جانوری می باشد و ماده بین سلولی بافت خون چه نام دارد؟ (5/.)

8- از وظایف سلولهای نوروگلیا یک مورد را بنویسید. (25/.)

9- دو مورد از ویژگیهای سلولهای بنیادی را بنویسید. (5/.)

10-از انواع سلولهای تمایز یافته بافت روپوست ساقه ، دو نمونه را نام ببرید. (5/.)

11- مواد غذایی در چه بخشی از لوله گوارشی ملخ جذب میشود؟ (25/.)

12- در ارتباط با دستگاه گوارشی گنجشک، در جاهای خالی کلمات مناسب را قرار دهید. (1)

مواد غذایی       00000000       مری      00000000       معده       00000000       00000000       مخرج

13- چرا در روده ، مواد چربی بر خلاف سایر مواد آلی ، از طریق مویرگهای خونی جذب نمیشوند؟ (5/.)

14- در معده : اسید کلریدریک و آنزیمها توسط کدام سلولها ترشح می شوند؟ (5/.)

15- جذب آب در روده از چه قانونی تبعیت می کند؟ (25/.)

16- حمل دی اکسید کربن در خون به چه روشهایی صورت می گیرد ؟ فقط نام ببرید. (75/.)

17- سورفاکتانت چگونه موجب تسهیل باز شدن کیسه های هوایی ششها می شود؟ (25/.)

18- نوع تنفس کرم خاکی و ملخ را بنویسید. (5/.)

19- سه مورد از سازگاریهایی را که دستگاه گردش خون انسان برای غلبه بر نیروی جاذبه حاصل کرده است را نام ببرید. (75/.)

20- آنمی را تعریف کرده و دو مورد از علل ایجاد کننده آن را بنویسید. (1)

21- هپارین و هیستامین از کدام سلولها ترشح می شوند و هر کدام دارای چه نقشی هستند؟ (75/.)

22- عامل تنظیم کننده تولید گلبول های قرمز چه نام دارد و چه عاملی باعث ترشح این ماده میشود؟ (5/.)

23- الف)  بین فشار اسمزی و پتانسیل آب سلولها چه رابطه ای وجود دارد ؟ (25/.)

    ب) در عرض ریشه ها، در منطقه تارهای کشنده ، از سمت اپیدرم به طرف آندودرم، فشار اسمزی و پتانسیل آب سلولها چگونه تغییر می کند‌‌‌ ؟(5/.)

24- فشار ریشه ای چه تاثیری بر پدیده حباب دار شدگی دارد؟ (25/.)

25- بطور کلی عمل تعریق در چه شرایطی انجام می گیرد؟ (5/.)

26- ماهیها و پستانداران ، مواد زاید نیتروژن دار خود را به چه شکلی (نوع ماده) و از چه طریقی دفع می کنند؟ (1) 

27- در حالتهای زیر ، ترشح چه ماده ای توسط کلیه ها افزایش می یابد : (5/.)

     الف) قلیایی بودن PH خون :                                                               ب) اسیدی بودن PH خون :

28- نقش بالک در بال پرندگان و بادکنک شنا در ماهیها را بنویسید. (5/.)

29- چه تفاوتی در کارکرد مفاصل گوی و کاسه ای و لولایی وجود دارد و برای هر کدام از این مفاصل مثالی بیاورید.(1)

30- الف) گسترده بودن برگهای گیاه گل ابریشم در روز و بسته شدن آنها در شب  ب ) خمیده شدن گیاهان به سمت نور یک طرفه : جزء کدام یک از انواع حرکتهای فعال القایی می باشند؟ (5/.)

31- از انواع حرکتهای غیر فعال در گیاهان ، دو نمونه را نام ببرید. (5/.)

  
نویسنده : محمود قاسمخانی ; ساعت ٧:٠٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧
تگ ها :