نمونه سوال زیست شناسی دوم تجربی

برای مشاهده ، ادامه مطلب را کلیک کن


نام و نام خانوادگی:                             آزمون زیست شناسی و آز(1) نوبت اول      دبیر: قاسمخانی           دبیرستان:

1-  پلاسمودسم اصطلاحی است برای :

    الف) غشاء در برگیرنده واکوئل ها                                     ب) ارتباط سیتوپلاسمی سلولهای گیاهی همجوار

    ج) سوراخی در دیواره ضخیم سلولهای گیاهی                        د) سوراخی در پوشش هسته

 2-  کدام اندامک سلولی بطور مستقیم در تشکیل غشاء هسته عمل می کند ؟

     الف) DNA            ب) RNA                 ج) شبکه آندوپلاسمی                د)  دستگاه گلژی

3-  کدامیک از اجزاء سلولی زیر غشاء ندارد:     الف) میتوکندری         ب) دستگاه گلژی        ج) هستک            د) لیزوزوم

4-  درحین تقسیم میتوز، کدامیک از موارد زیر شاهدی بر این ادعاست که آن سلول، یک سلول گیاهی است و نه یک سلول جانوری؟

   الف) فقدان رشته های دوک تقسیم    ب) فقدان سانتریول ها  ج) مضاعف شدن کروموزومها       د) ناپدید شدن غشاء هسته

5- ریبوزوم ها شامل……… هستند.

   الف) RNA و پروتئین     ب) RNA، پروتئین و لیپیدها   ج) لیپیدها و پروتئین ها     د) RNA، پروتئین، لیپید و کربوهیدرات

6- غلظت یک ماده در یک نوع مشخص از سلولهای خونی، بیشتر از غلظت این ماده در پلاسمای اطراف آن می باشد. با این حال این        ماده به حرکت خود به داخل سلول ادامه می دهد. فرآیندی که بوسیله آن این ماده وارد سلول می شود چه نام دارد؟

     الف) اسمز                ب) انتشار ساده                    ج) انتشار تسهیل شده                  د) انتقال فعال

7- سلولهای پروکاریوتی کدام یک از اجزاء سلولی زیر را دارند:

      1 - سیتوپلاسم  2- دیواره سلولی  3  -میتوکندری  4- مواد هسته ای  5- ریبوزوم ها، کروماتین  6- هسته   7- سانتریول

      الف) 1-2-4-5           ب) 1-3-5-2-7            ج) 3-4-1-6         د)1-2-3-4-5-7

 8- کدام دسته از مواد زیر می توانند به روش آندوسیتوز و اگزوسیتوز ازغشاء سلولی عبور کنند؟

    الف) پروتئین ها، اسیدهای آمینه، مونوساکاریدها        ب) پلی ساکاریدها، منوساکاریدها،آب

     ج) قطرات روغن،آب ، یونها                                 د) پروتئین ها،قطرات روغن ، پلی ساکاریدها

9- اگریک سلول گیاهی تورژسانس یافته را در شیره سلولی همان سلول که قبل از تورژسانس استخراج شده است قرار دهیم، برای آن                            سلول چه اتفاقی میافتد؟    الف) تغییری نمی کند        ب) آب از دست می دهد        ج) آب جذب میکند         د) می ترکد

10- کدامیک از مولکول های زیر، در ساختار کلروپلاست یافت نمی شود؟   الف) نشاسته    ب) پروتئین    ج) سلولز    د) فسفو لیپید

11- با توجه به اطلاعاتی که از DNA میرسد،آمینو اسیدها را به یکدیگر متصل می کند و پلی پپتید میسازد.

    الف) دستگاه گلژی        ب) شبکه آندوپلاسمی زبر ( دانه دار)          ج) لیزوزوم              د) ریبوزوم

12- در ارتباط با سانتریول ها، کدامیک از گزینه های زیر نادرست است.

    الف) سانتریول ها در گیاهان پیشرفته دیده نمی شود                              ب) جزء ساختارهای سلولی غشاءدار می باشد

     ج) درسازمان دهی میکروتوبول ها و دوک تقسیم نقش دارد                     د) در تشکیل تاژک و مژکها نقش دارد

13- واکنشهای زیر را کامل کنید(75/0).

  الف)    ......+گلوکز         آب + لاکتوز     ب)     ...... + آب          فروکتوز +گلوکز  ج)     ...... + گلوکز         مالتوز + آب

14- الف) نقش فسفولیپید چیست؟ (25/0)

       ب)چه تفاوتی با تری گلیسیریدها دارند؟ (5/0)

15- اسیدهای آمینه را پیوندی به نام…….…….. به همدیگر متصل میکند.(25/0)

16- برای هر کدام از ترکیب های زیر یک مثال بیاورید.(25/1)

  الف) پنتوزها:.......... ب) پروتئین ذخیره ای:............ج) استروئیدها: ...........  د)آنزیمها:............ ه) پلی ساکارید:.............

17- تشکیل پلیمرها از مونومرها توسط واکنشهای….….. و تجزیه پلیمرها به مونومرها توسط واکنشهای……..انجام می گیرد.(5/0)

 

18- مواد زیر چه اثری بر روی آنزیم ها وسرعت انجام واکنشهای شیمیایی دارند؟ (1)

   الف) گرمای زیاد وPH اسیدی:

    ب) ارسنیک و سیانید:

19- در صنعت برای انجام موارد زیر از چه آنزیمهایی استفاده میشود؟(75/0)

   الف) تهیه شکلات:  .......................  ب) پوست کندن ماهی:   ......................  ج) ساختن اسفنج:  .........................

20- چهار مورد از وظایف شبکه آندوپلاسمی صاف را بنویسید.(1)

 

21- انرژی خورشید درکدام قسمت کلروپلاست به دام می افتد.(25/0)

   الف) استروما             ب) فضای بین دو غشاء                   ج) گرانوم ها                     د) درسطح خارجی غشاء بیرونی

22- سه نمونه از اجزاء سلولی که هم در باکتریها و هم در سلولهای گیاهی وجود دارند را نام ببرید.(75/0)

 

23- از اجزاء سلولی:    ( شبکه آندوپلاسمی- پلاست- میتوکندری- دیواره سلولی دستگاه گلژی  واکوئل مرکزی – ریبوزوم -          پلاسمودسم پراکسی زوم اسکلت سلولی ) (1)

   الف) کدام یک فقط در سلولهای گیاهی وجود دارند؟.........................................................................................................

    ب) کدام یک هم در سلولهای گیاهی و هم در سلولهای جانوری وجود دارند؟........................................................................

24- الف) خون جزء کدامیک از بافتهای جانوری می باشد؟(25/0) 

        ب) ماده بین سلولی بافت خون چه نام دارد؟(25/0)

       ج) انواع سلولهای موجود در بافت خون کدامند؟ (75/0)  

       د) دو مورد از نقش بافت خونی را بنویسید.(5/0)

25- الف)اصطلاح کلنی برای چه نوع جاندارانی به کار میرود؟(75/0)   ب) دو مثال بیاورید.(5/0)

 

 

26- ویژگیها و نقش سلولهای بنیادی در گیاهان را بنویسید.(1)

 

27- انواع سلول های اسکلرانشیمی را نام ببرید. (5/0)

28- از انواع سلولهای تمایز یافته بافت روپوست، دو نمونه را نام ببرید. (5/0)

29- عمل جذب و بلع را تعریف کنید.(1)

 

 

30- الف) نقش چینه دان را بنویسید.(5/0)

     ب) کیسه گوارشی در چه جانداری دیده میشود.(25/0)

     ج) در کدام جانداران فقط گوارش درون سلولی وجود دارد (2مورد).(5/0)

     د) در ساختار لوله گوارش به ترتیب از خارج به داخل چه لایه هایی وجود دارند؟(1)

 

31-دو نمونه از آنزیم های موجود در بزاق دهان را نام برده و نقش آنها را بنویسید.(1)

  
نویسنده : محمود قاسمخانی ; ساعت ٧:٢٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧