نمونه سوالات تستی علوم زیستی وبهداشت سال اول متوسطه

ادامه مطلب را کلیک کن تا مشاهده کنی


علوم زیستی و بهداشت سال اول دبیرستان

16- به ترتیب مراحل دوم ، چهارم و ششم روش علمی کدام است؟

الف- جمع آوری اطلاعات -  آزمایش فرضیه -  نتیجه گیری   ب- جمع آوری اطلاعات -  ثبت یافته ها -  آزمایش فرضیه

ج- فرضیه سازی تفسیر یافته ها انتشار گزارش                    د- تعریف مسئله جمع آوری اطلاعات فرضیه سازی

17- هدف از پژوهش های علوم زیستی پایه ای :

الف- استفاده از علوم زیستی برای زندگی بهتر                        ب- شناخت قوانین حاکم بر پدیده های زیستی

ج- به کاربری همه علوم در جهات مختلف                               د- ارتباط بین علوم انسانی و علوم پایه دیگر

18- حدس و گمانی که بر پایه اطلاعات به دست آمده در مورد علت پدیده ای زده می شود را ......... گویند.

الف-نتیجه گیری               ب نظریه                      ج مشاهده                    د- فرضیه

19- در کدام سلول، دیواره سلولی وجود دارد؟

الف- سلول ماهیچه ای                    ب سلول گوجه فرنگی    

ج سلول کرم خاکی                    د- سلول لاک پشت

20- اگر یک سلول 46 کروموزومی، یک بار تقسیم میتوز انجام دهد: چند سلول حاصل می شود و هر سلول چند کروموزوم خواهد داشت ؟

الف- 2-46                     ب 4-46                      ج 4-23                       د- 2-23

21- کدام مولکول از نظر ساختار شیمیایی با مولکول های دیگر متفاوت است ؟

الف- نشاسته                    ب گلیکوژن                  ج ساکارز                     د- سلولز

22- در ساختمان کدام مولکول عنصر نیتروژن وجود دارد ؟

الف- گلوکز                    ب تری گلیسیرید                       ج هموگلوبین                د- لاکتوز

23- کدام عامل بر شدت فتوسنتز تاثیر ندارد ؟

الف- غلظت نیتروژن                      ب شدت نور                 ج گرما                        د- غلظت کربن دی اکسید

24- هر دو جاندار جزء تولید کنندگان طبقه بندی می شوند :

الف- درخت سیب-زنبور عسل               ب کرم ابریشم- گاو

ج اسب- درخت کاج                        د- درخت چنار- گیاه موز

25- در نان هایی که از آرد بدون سبوس تهیه می شود، کدام ویتامین وجود ندارد ؟

الف- B1                        ب D                          ج A                           د- C

26- علت کدام بیماری، کمبود آهن می باشد ؟

الف- راشیتیسم                             ب آنمی                       ج گواتر                       د- پلاگر

27- کدام یک از افزودنیهای غذایی زیر، به کروموزوم ها آسیب می رسانند ؟

الف- ترکیبات ضد اکسید شدن                                ب گلوتامات منو سدیم

ج محافظت کننده ها                                           د- سیکلامات ها

28- از ویتامین های قابل حل در چربی هستند :

الف- D-C                     ب    C-B                    ج D-A                       د- B-A

29- فردی که دارای گروه خونی A است، کدام دو ماده زیر در خون او وجود دارد ؟

الف- ماده ضد Aو ماده ضد B                                ب ماده ضد Aو ماده B

ج - ماده  Aو ماده B                                             د- ماده  Aو ماده ضد B

30- از اجزاء سازنده نوکلئوتید ها نیست ؟

الف- ترکیب فسفردار                    ب باز آلی                    ج سانترومر                  د- نوعی قند

31- باکتری هایی که نیتروژن هوا را جذب کرده و با آن پروتئین می سازند، چه نام دارند ؟

الف- باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن                         ب - باکتریهای شوره گذار    

ج - باکتریهای شوره زدا                                            د - باکتریهای تجزیه کننده

32- به تعداد افرادی که در زمان خاص و در واحد خاصی از سطح زندگی می کنند، چه می گویند ؟

الف- جمعیت                  ب تراکم جمعیت                       ج گونه                        د اکوسیستم

33-  در کدام یک از دو روش نگهداری مواد غذایی، میکروب ها کشته می شوند؟

 الف-    خشک کردن پرتو دهی                            ب دمای بالا- انجماد

ج - پرتو دهی نمک سود کردن                  د ترشی انداختن- انجماد

34- به جایگاه خاص هر جاندار در یک زنجیره غذایی................ گفته می شود.

الف- کنام                       ب توالی                      ج زیستگاه                    د - اکوسیستم

35- کدام جمله نادرست است ؟

 الف-اثر انگشت در تمام عمر تغییر نمی کند .

 ب- ترکیب سلول جنسی نر با سلول جنسی ماده را لقاح می گویند.

ج- در سلول جنسی ماده ، مقدار سیتوپلاسم زیاد است .

 د- در سلولهای جنسی،ماده وراثتی در داخل سیتوپلاسم جای دارد

36- کدام جمله نادرست است ؟

 الف-در هر بار تقسیم میوز در جنس ماده ، چهار سلول جنسی ماده تولید می شود .

ب- در تقسیم میوز تعداد کروموزومها در سلولهای حاصل نصف می شود .

ج-  برای طبقه بندی کردن جانداران ، از شباهتها و تفاوتهای بین آنها استفاده می شود .

د-  سلولهای جنسی نر در اغلب جانداران ، دارای دم میباشد.

37- کدام گزینه جزء چهار نوع باز آلی تشکیل دهنده نوکلئوتیدها نمی باشد ؟

  الف-A                          ب-B                            ج- T                       د- G

 38- اگر در یک مولکول DNA ، که از 200 نوکلئوتید تشکیل شده است تعداد بازهای آلی A   60 عدد باشد ، تعدادبازهای آلی G چند  عدد  می باشد ؟

  الف-60                          ب-50                ج- 30                             د- 40  

39- کدام جمله نادرست است ؟

الف-در تقسیم میتوز دو سلول دختر، کاملا  شبیه سلول مادر هستند       

ب-عوامل بروز صفات را ژن می نامند

ج- آنزیمها دستور ساخته شدن پروتئین ها و نوع آنها را می دهند  

د- هورمون رشد از غده هیپوفیز در زیر مغز ترشح میشود

40- ماده موجود در سرم خون کدام یک از گروه های خونی زیر ضد A  و ضد B می باشد ؟

الف-O                            ب-A                          ج- B                                د- AB

41- اگر یک سلول انسانی تقسیم میوز انجام دهد ، در پایان تقسیم چند سلول تولید می شود ؟

الف-1                                           ب-2                              ج- 3                             د- 4  

42- کدامیک از مواد  در زنجیره های غذایی متراکم نمی شود ؟ 

الف-DDT                       ب-ویتامین D                ج- انرژی               د- ترکیبات جیوه

43- میزان بازده تبدیل انرژی در یونجه 3 درصد و در گاو 4 درصد می باشد. اگر به این گیاه 5000 ژول انرژی نورانی بتابد و  سپس این گیاه را گاو بخورد ، چند ژول از انرژی نورانی تابیده شده به این گیاه در بدن گاو ذخیره میشود ؟

الف-150 ژول                    ب-50 ژول                   ج- 6 ژول                        د- 2 ژول

44- متوسط سرعت رشد جمعیت ایران 5/1 درصد در سال می باشد اگر جمعیت ایران در سال 1383 را 60 میلیون نفر  فرض  کنیم در سال 1384 چند نفر به جمعیت ایران افزوده می شود ؟

الف-700 هزار                 ب-800 هزار                     ج- 900 هزار                   د- 650 هزار

45- کدام یک در تغییر جمعیت ها اثر بنیادی تر دارد ؟   

الف-غذا               ب-زاد و ولد                              ج- مرگ و میر                   د- مهاجرت

46- کدام عامل در تغییر جمعیت کره زمین بی تا ثیر است ؟  

الف-غذا                ب-زادوولد                                ج- مرگ و میر                د- مهاجرت

47- کدام گزینه در تعریف گونه اهمیت ندارد ؟

الف-افرادی که بسیار به هم شبیه اند                          ب-افرادی که می توانند با هم زاد و ولد کنند

ج- افرادی که در مکان مشخصی زندگی می کنند          د- افرادی که بچه های آنها هم می توانند با هم زاد و ولد کنند

48- کدامیک از باکتریهای زیر برای زنده ماندن به اکسیژن احتیاج ندارند ؟

الف-باکتریهای شوره زدا                    ب-باکتریهای شوره گذار    

  ج- باکتریهای تجزیه کننده                           د- باکتریهای تثبیت کننده نیتروژن

49- تغییرات تدریجی یک اکوسیستم و تبدیل شدن آن به اکوسیستمهای دیگر را…….……. می گویند .

الف-کنام              ب-توالی               ج- زیستگاه                  د- جایگزینی 

50- آخرین حلقه زنجیره های غذایی کدام موجودات زنده هستند ؟

 الف-تولید کنندگان                ب-مصرف کنندگان                   ج- تجزیه کنندگان              د- ویروسها

51- کدام عامل موجب افزایش فرسایش خاک نمی شود ؟

الف-استفاده بیش از حد از خاک      ب-چریدن بیش از حد دامها              ج- آبهای جاری         د- پوشش گیاهی زیاد

52- در هوای بالای یک مزرعه ، در چه موقع از شبانه روز غلظت اکسیژن ، به حداکثر میرسد ؟

الف-اوایل روز                 ب-اواسط روز                ج- اواخر روز                   د- نیمه شب

53- محققان برای جمع آوری اطلاعات ( در روش علمی ) چگونه عمل می کنند ؟

الف-مراجعه به کتابها، مجلات و مقالات علمی             ب-جستجو در شبکه های اطلاع رسانی و اینترنت

ج- گاهی اقدام به آزمایش و مشاهده می نمایند                         د- هر سه مورد صحیح است

54- کار ………… آزاد کردن انرژی مواد است .

الف-ریبوزوم                    ب-میتوکندری                  ج- دستگاه گلژی                          د- لیزوزوم

55- کدام گزینه از ویژگیها و وظایف دیواره سلولی نمی باشد ؟

الف-شکل دادن به سلول                                ب-داشتن نفوذپذیری انتخابی    

   ج- جلوگیری از حمله میکروبها                   د- استحکام دادن به سلول

56- کدام گزینه نادرست است ؟

الف-کلروفیل فقط در حضور نور تولید می شود.     

ب-گلوکز ملکول مناسبی برای انباشته شدن در گیاهان نیست

ج- محصولات فتوسنتزی بوسیله آوندهای چوبی از برگهای  بالغ خارج می شود 

د- ملکول کلروفیل عنصر منیزیم دارد

57- در رابطه با سلولهای نگهبان روزنه ، کدام گزینه نادرست است ؟

 الف- در روپوست بالایی فراوانترند               ب- دارای کلروپلاست هستند 

ج- روزنه را باز و بسته می کنند                    د- لوبیایی شکل هستند

 

58- در کدام غذا نشاسته وجود ندارد ؟

الف- نان                           ب- برنج                      ج- سیب زمینی                 د- تخم مرغ

59- هنگام پاره شدن رگها ، به انعقاد خون کمک می کند . 

الف-کلسیم                        ب-سدیم                             ج- ید                         د- آهن

60- سیکلامات ها به کدام گروه از افزودنی های غذایی تعلق دارند ؟

 الف-محافظت کننده ها        ب-شیرین کننده های مصنوعی              ج- امولسیون کننده ها           د- رنگهای مصنوعی

61-  کدام گروه از موجودات زنده زیر دیواره سلولی ندارند:

الف- جانوران                   ب- جلبکها                                    ج- گیاهان                         د- قارچها

62- مواد درون ............... باعث تجزیه و گوارش مواد می شوند.

الف- ریبوزومها                  ب- دستگاه گلژی                                       ج- لیزوزومها                             د- میتوکندری

63- کدام جمله نادرست است؟

الف- کروماتین شامل چندین رشته بلند و باریک در داخل هسته    می باشد.

 ب- کروماتین از DNA و پروتئین ساخته شده است.

ج- هر کروماتین دارای دو کروماتید می باشد.

د- DNA کروماتین فعالیتهای سلول را کنترل می کند.

64- آزاد کردن انرژی مواد و پروتئین سازی: به ترتیب توسط چه بخشی از سلول انجام می گیرد؟

 الف- ریبوزوم- کلروپلاست                          ب- میتوکندری ریبوزوم         

   ج- میتوکندری - لیزوزوم                         د- ریبوزوم - دستگاه گلژی

65- گروهی از ............. که هماهنگ با یکدیگر وظیفه    خاصی را انجام میدهند یک .................. نامیده میشود.

الف- سلولها - دستگاه                ب- بافتها اندام                  ج- اندامها - بافت                 د- دستگاهها - اندام

66- آزمایش فرانچسکوردی ثابت کرد:

الف- مگس خود به خود از گوشت گندیده بوجود نمی آید.                                 ب- تفکر خلق الساعه باطل می باشد

ج- هر مگس حاصل تخم گذاری مگسی دیگر است.                                           د- هر سه مورد صحیح است.

67- ....... یک مونوساکارید ، ........... یک دی ساکارید و.......... یک پلی ساکارید میباشد.

الف- سلولز- گلوکز- ساکارز                           ب- ساکارز- گلوکز- نشاسته   

ج- گلوکز- نشاسته- گلیکوژن            د- گلوکز ساکارز- گلیکو‍‍‍‍‍‍‍ژن

68- هر پروتئین از تعداد زیادی ........... ساخته شده است.

الف- اسید آمینه                  ب- اسید چرب                           ج- گلیسرول                       د- سلولز

69- در کدامیک از مواد زیر سلولز وجود ندارد؟

الف- سلول ماهیچه ای               ب- سلول برگ                     ج- سلول ریشه هویج                  د- پنبه

70- مواد خامی که در فتوسنتز مصرف می شوند.................   و آنچه که حاصل می آید ................ است.

الف- ( اکسیژن و دی اکسید کربن ) - ( هیدرات کربن و آب )   

ب- ( دی اکسید کربن و آب ) - (اکسیژن و هیدرات کربن )

ج- ( هیدرات کربن و اکسیژن ) - ( آب و دی اکسید کربن )

 د- ( دی اکسید کربن و هیدرات کربن ) - ( آب و اکسیژن )

71- کدام گزینه درباره آنزیمها نادرست است؟

الف- به انجام واکنشهای شیمیایی سرعت می بخشند                  ب- در واکنشها مصرف نمی شوند

ج- در واکنشها تغییر نمی کنند.                                                        د- در سلولهای جانوران وجود ندارند

72- کدام جمله نادرست است؟

الف- همه بخشهای گیاهان فتوسنتز انجام میدهند.                        ب- کلروفیل آغاز کننده واکنشهای فتوسنتزی است

ج- برگها بیشترین تعداد کلروپلاست را دارند.                          د- فقط بخشهای سبز گیاه فتوسنتز انجام میدهد.

73- درباره رگبرگها کدام گزینه درست می باشد؟

الف- هیچ گونه انشعابی در برگها ندارند.                                  ب- در زیر لایه کوتیکول قرار دارند.

 ج- فتوسنتز انجام می دهند.                                                  د- باعث انتقال مواد و استحکام برگها می شوند.

74- گلوکز برای تبدیل شدن به پروتئین نیاز به............دارد.

الف- هیدروژن                    ب- نیتروژن                  ج- اکسیژن                         د- کربن

75- قند موجود در شیر .........نام دارد.

الف- فروکتوز                   ب- لاکتوز                      ج- ساکارز                          د- مالتوز

76- در باره کوتیکول کدام جمله درست می باشد؟

الف- خارجی ترین لایه برگهاست                              ب- از تبخیر آب جلوگیری می کند. 

ج- از نفوذ میکروبها جلوگیری می کند .                      د- هر سه گزینه درست است.

77- در کدام ماده پروتئین کمتری وجود دارد؟

الف- سبزیجات                    ب- تخم مرغ                                         ج- شیر                         د- گوشت

78- علت بیماری راشیتیسم چیست؟

الف- کمبود کلسیم               ب- الف و د                 ج- کمبود ویتامینA                         د- کمبود ویتامین D

79- در این بیماری توانایی حمل اکسیژن در خون کم شده و شخص ضعیف و خسته میشود.

الف- بری بری                    ب- راشیتیسم                                           ج- آنمی                        د- گزروفتالمی

80- در مورد نقش ویتامین A در بدن ، کدام گزینه نادرست است؟

الف- رشد بدن و سلامت پوست                                     ب- انقباض ماهیچه ها     

  ج- کمک به دیدن اشیاء در نور کم                     د- دفاع از بدن

 

  
نویسنده : محمود قاسمخانی ; ساعت ٧:٢٥ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٧